Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

1 Definities
In deze algemene voorwaarden (hieronder verder vermeld als AV) worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. “Gebruikers”; ECRU – Licht en Geluid, hierna te noemen als de gebruiker van de algemene voorwaarden. “Opdrachtgever”; de wederpartij van de gebruiker, zijnde een natuurlijk persoon (rechtspersoon), handelende in de uitoefening van een bedrijf of organisatie. “Overeenkomst”; de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot dienstverlening: het verzorgen van Licht en geluidshows incl. bediening door personeel, evenals het verhuren, opbouwen, afbreken en testen van de daarvoor benodigde licht- en geluidsinstallatie.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoeringen waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepassing van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Aanbiedingen/Offertes/ Huurperiode
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor akkoord is genoemd.
3.2 De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 10 werkdagen, tenzij anders is vermeld of overeengekomen. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding “voor akkoord getekend” hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 10 werkdagen worden bevestigd, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.
3.3 De prijzen in de offerte zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen.
3.4 De opdrachtgever word geacht de door de gebruiker gehanteerde verhuur tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige projecten of opdrachten.
3.6 De apparatuur word verhuurd voor een bepaalde periode van min. 1 dag (24uur). De huurperiode gaat in bij het tijdstip van het verlaten van het magazijn, tot de terugkomst in het magazijn.

4 Betaling
4.1 De opdrachtgever dient de kosten per bank volledig 1 dag voor de afgesproken datum te hebben voldaan, of contant bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
4.2 Indien opdrachtgever in gebreke is gebleven in de betaling binnen het gesteld termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan 2% rente per maand verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag.
4.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag van betalingen van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.4 Gebruiker kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

5 Annulering
5.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
5.2 Indien de overeenkomst tussentijds word geannuleerd door de opdrachtgever, heeft de gebruiker recht op compensatie vanwege daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverliezen.
Annuleren door de opdrachtgever tussen 1 maand en 1 jaar voor uitvoeringsdatum bedraagt 25% van de totaal som. Annuleren door de opdrachtgever tussen 1 week en 1 maand voor uitvoeringsdatum bedraagt 50% van de totaal som. Annuleren door de opdrachtgever korter dan 1 week voor de uitvoeringsdatum bedraagt 100% van de totaal som.
5.3 Kosten van de annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.

6 Gebruik
6.1 De opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken waarvoor deze gemaakt en geschikt zijn.
6.2 De opdrachtgever zal de apparatuur goed en respectvol behandelen. Opdrachtgever is ten allen tijde verplicht aan de gebruikers toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevind, om de toestand van de apparatuur te kunnen controleren en te inspecteren. Tevens dient de opdrachtgever te zorgen voor een beveiligde opslag en zijn zij gedurende de huurperiode volledig zelf verantwoordelijke voor schade en/of diefstal.

7 Verhuur van goederen zonder aanwezigheid van de gebruiker
7.1 De huurprijzen worden berekend per 24uur. Er word een waarborg gevraagd, deze waarborg is: Borgsom/kopie id. kaart of paspoort, indien er spraken is van uitsluitend verhuur. Huursom dient contant te worden voldaan op afhalen of bezorging, indien deze niet per bank 1 dag van te voren is voldaan.
7.2 Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en of lenzen, schade of zoekraken van apparatuur of onderdelen, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te verhalen.
7.3 Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder dat de gebruiker hiervan schriftelijke op de hoogte is gebracht en de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven.
7.4 Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd kan worden op defecten of missing, zal de gebruiker dit alsnog binnen 48uur controleren en eventueel geconstateerde gebreken of defecten doorbereken aan de opdrachtgever.

8 Voorzieningen
8.1 Opdrachtgever dient in geval van dienstlevering door gebruiker, obstakels aanwezig tussen de losplaats van vervoermiddelen en werkplek van de overeenkomst tijdig kenbaar te maken. Voorbeelden van zulke obstakels kunnen zijn; trappen, grindpaden, smalle gangen, smalle deuren, liften, hoogte verschillen tussen de vloeren, enz.
Opdrachtgever dient in geval van dienstverlening door gebruiker, vooraf aan gebruiker kenbaar te maken indien de afstand tussen losplaats en werkplek meer dan 20mtr is.
De opdrachtgever zorgt dat de zaal, gedurende de opbouwtijd, vrij is van bezoekers en er voldoende plaats is om de benodigdheden op te kunnen bouwen. Opdrachtgever zal tijdens de werkzaamheden zorgen voor de non-alcoholische dranken, voor al het aanwezig personeel van de gebruiker. Indien de werkzaamheden volgens overeenkomst tijdens gangbare maaltijd momenten plaatsvind, zal de opdrachtgever zorgen voor een gratis warme maaltijd, voor al het aanwezige personeel van de gebruiker.

9 Aansprakelijkheden
9.1 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die ontstaat gedurende de huurperiode of projectperiode, als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de geleverde goederen, spullen en materialen.
9.2 De opdrachtgever mag de geleverde goederen, materialen niet doorverhuren of in bruikleen afstaan, al of niet tegen vergoeding.
9.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de geleverde en gehuurde apparatuur tegen diefstal, schade aan de installatie van derden of installatie van gebouwen, of anderszins aangerichte schade van de gehuurde materialen en goederen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekerde waarde van de materialen en goederen, worden door de gebruiker, na schriftelijke vraag, aan de opdrachtgever verstrekt.
9.4 Indien er schade word veroorzaakt, door apparatuur welke zou kunnen breken, vallen of beschadigen en hierbij schade aan mens, materieel of gebouwen ontstaat is de gebruiker daar niet voor aansprakelijk. Hiervoor dient de opdrachtgever zelf een verzekering af te sluiten.
9.5 Indien er schade word veroorzaakt, door apparatuur van de gebruiker, aan gebouwen of gebouwgebonden installatie, is de gebruiker hier niet voor aansprakelijk. Hiervoor dient de opdrachtgever zelf een verzekering af te sluiten.
9.5 De opdrachtgever verklaart, met ondertekenen van de overeenkomst, bekent te zijn met het feit dat de door de gebruiker geleverde materialen of apparatuur niet is verzekerd vanaf het verlaten van het magazijn, waar de materialen of apparatuur staat gestald, tot dat het weer terug op zijn plaats is.
9.6 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10 Buma/STEMRA/sena- rechten
10.1 Alle kosten met betrekking op de Buma/STEMRA/sena-rechten, die voortvloeien uit het door de gebruiker ten gehore brengen van muziek, welke live of mechanisch in het openbaar of besloten gelegenheden, alsmede het vastleggen van muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore word gebracht door apparatuur van de gebruiker, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever die voorts de gebruiker vrijwaart tegen elke aansprakelijkheid ter zake Buma/STEMRA/sena-rechten.

11 Geheimhouding
11.1 De gebruiker en de opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie zoals offerte, projecttekeningen, projectfoto`s of anderen informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verstrekt, medegedeeld is of informatie welke vrijkomen tijdens het project of verhuur.

12 Meldplicht
12.1 In geval van diefstal, verlies van of schade aan de apparatuur is de opdrachtgever verplicht hiervan melding te doen aan de gebruiker. Tevens dient de opdrachtgever in het geval van schade, diefstal of andere vorm van schade dit te melden bij de politie van de gemeente waarin de diefstal danwel schade is ontstaan.

13 Algemeen
13.1 Bij het ondertekenen van de offerte, leveringsbon, factuur geeft de opdrachtgever kennis te hebben vernomen van deze algemene voorwaarden en komt zijn taken en plichten na.

14 Wijzigingen, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden
14.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14.3 Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de tot standkoming van de overeenkomst.

Onze gegevens

ECRU Licht en Geluid
Bruggeleen 10, 6171 SK Stein (NL)
Tel.nr. +31 (0)6 120 648 74
info@ecru-lichtengeluid.nl
www.ecru-lichtengeluid.nl

KVK: 60771038
BTW NR: NL854053177B01
IBAN: IBAN NL16 RABO 0181907747

Een eerlijk advies voor ieder evenement

Neem contact met ons op

Wilt u in contact komen met ECRU? Dat kan! Wij zijn bereikbaar via onderstaand contactformulier, info@ecru-lichtengeluid.nl of tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)6 120 648 74.
Het postadres van ECRU Licht & Geluid is Bruggeleen 10, 6171 SK te Stein.

8 + 3 =

© 2020 ECRU Licht en Geluid
Bruggeleen 10, 6171 SK Stein NL

Algemene Voorwaarden
KVK: 60771038 – BTW NR: NL854053177B01 – IBAN: IBAN NL16 RABO 0181907747